தமிழ் எழுத்துக்கள்


"ஆசியாவல் உள்ள அனைத்து கல்வெட்டுக்களிலும், இலக்கிய படைப்புகளிலும் இருப்பது தமிழ் மொழியே இது 2000 வருடத்திற்கும் மேல் பழமையானது"தமிழ் எழுத்துக்கள்.

தமிழ் மொழி திராவிட மொழிக் குடும்பத்தைச் சார்ந்தது இதனை முதன்மை மொழியாக இந்தியாவில் பேசப்பட்டு வருகிறது. 2004 இல் மூன்று கோட்பாடுகளைக் கொண்டு இந்தியாவின் பாரம்பரிய மொழியாக அறிவிக்கப்பட்டது. அவை, இம்மொழியின் தோற்றம் பழமையானது; பாரம்பரியத்தைக் கொண்டுள்ளது; மற்றும் அது பண்டைய இலக்கியப் படைப்புகளைச் சார்ந்துள்ளது என்பவை ஆகும். 21 ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் 66 மில்லியன் மக்கள் தமிழ் மொழியை பேசுகின்றனர்.

பொ.ச.மு. (BCE) 5 ஆம் நூற்றாண்டின் கல்வெட்டுக்களில் முதன்மையானது தமிழ் எழுத்து. இதனை லெக்சிகல் மாற்றங்களின் பகுப்பாய்வு மூலம் மூன்று காலங்களாக பிரிக்ப்பட்டுள்ளன அவை பண்டைய தமிழ் (சுமார் 450 BCE முதல் 700 CE வரை), இடைநிலைத் தமிழ் (700-1600), மற்றும் நவீன தமிழ் (1600 இலிருந்து) ஆகும். மேலும் தமிழ் எழுத்து முறை பிராமி எழுத்து வடிவத்திலிருந்து உருவானது. இவ்வடிவமானது காலப்போக்கில் பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது, 16 ஆம் நூற்றாண்டில் அச்சிடப்பட்டபோது இறுதியில் சீர்தருத்தி நிலைப்படுத்தப்பட்டது. கிரேக்கத் எழுத்துக்கள் எழுத்துப்பிழைக்கு பெரும் கூடுதலாக அமைந்திருந்ததால் இவை சமஸ்கிருத சொற்களில் எழுதப்பட்டிருந்தன, எனினும் சில காலக்கட்டங்களில் ஒழுங்கற்ற வடிவங்கள் கொண்டுதால் நவீன காலத்தில் தரப்படுத்தப்பட்டது. வட்டெழுத்து ("வட்ட ஸ்கிரிப்ட்") என்று ஒரு ஸ்கிரிப்ட் அன்று பொதுவான பயன்பாட்டில் இருந்தது.


சமஸ்கிருத எழுத்துகளில் ஒலிகள் இல்லாத எழுத்துகளுக்கு வட எழுத்து சேர்க்கப்பட்டது. 8 ஆம் நூற்றாண்டில், புதிய ஸ்கிரிப்ட் சோழ மற்றும் பல்லவ சாம்ராஜ்யங்களில் வட எழுத்துக்கள் மாற்றியமைக்கப்பட்டு 11-ம் நூற்றாண்டில் சோழர்கள் கைப்பற்றும் வரை, சேர மற்றும் பாண்டியர்களின் ராஜ்யங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது. காலப்போக்கில், சோழ-பல்லவ ஸ்கிரிப்ட் நவீன தமிழ் எழுத்துக்களில் முன்னேறியது. பனை இலைகளை எழுதுவதற்கு பிரதான ஊடகமாகப் பயன்படுத்தப்படுவதால், அதன்படி ஸ்கிரிப்ட்டில் பல மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டன.


பின்வரும் அடிப்படையில் தமிழ் ஸ்கிரிப்ட் உள்ளது.
தமிழ் எழுத்துக்கள்: உயிரெழுத்துக்கள் 12, மெய் எழுத்துக்கள் 18, இவை இரண்டும் சேர்ந்து 12x18 (216) எழுத்துக்கள் உயிர்மெய் எழுத்துக்கள் ஆகும். மற்றும் 1 சிறப்பு எழுத்தாகிய(ஆயுத எழுத்துடன்) மொத்தம் 247 தமிழ் எழுத்துக்கள் உள்ளன.

உயிரெழுத்துக்கள் 12:

உயிரெழுத்துக்கள் ஆங்கிலத்தில்
a
ā
i
ī
u
ū
e
ē
ai
o
ō
au

மெய் எழுத்துக்கள் 18

மெய் எழுத்துக்கள் ஆங்கிலத்தில்
க் k
ங்
ச் c
ஞ் ñ
ட்
ண்
த் t
ந் n
ப் p
ம் m
ய் y
ர் r
ல் l
வ் v
ழ்
ள்
ற்
ன்

தமிழ் எழுத்துக்களின் கூட்டு அட்டவணை 216

உயிரெழுத்துக்கள்

தொல்காப்பியம் மெய் எழுத்துக்கள் ↓

a ā i ī u ū e ē ai o ō au
க் k கா கி கீ கு கூ கெ கே கை கொ கோ கௌ
ங் ஙா ஙி ஙீ ஙு ஙூ ஙெ ஙே ஙை ஙொ ஙோ ஙௌ
ச் c சா சி சீ சு சூ செ சே சை சொ சோ சௌ
ஞ் ñ ஞா ஞி ஞீ ஞு ஞூ ஞெ ஞே ஞை ஞொ ஞோ ஞௌ
ட் டா டி டீ டு டூ டெ டே டை டொ டோ டௌ
ண் ணா ணி ணீ ணு ணூ ணெ ணே ணை ணொ ணோ ணௌ
த் t தா தி தீ து தூ தெ தே தை தொ தோ தௌ
ந் n நா நி நீ நு நூ நெ நே நை நொ நோ நௌ
ப் p பா பி பீ பு பூ பெ பே பை பொ போ பௌ
ம் m மா மி மீ மு மூ மெ மே மை மொ மோ மௌ
ய் y யா யி யீ யு யூ யெ யே யை யொ யோ யௌ
ர் r ரா ரி ரீ ரு ரூ ரெ ரே ரை ரொ ரோ ரௌ
ல் l லா லி லீ லு லூ லெ லே லை லொ லோ லௌ
வ் v வா வி வீ வு வூ வெ வே வை வொ வோ வௌ
ழ் ழா ழி ழீ ழு ழூ ழெ ழே ழை ழொ ழோ ழௌ
ள் ளா ளி ளீ ளு ளூ ளெ ளே ளை ளொ ளோ ளௌ
ற் றா றி றீ று றூ றெ றே றை றொ றோ றௌ
ன் னா னி னீ னு னூ னெ னே னை னொ னோ னௌ

கிரந்தா எழுத்துக்களின் கூட்டு அட்டவணை

Vowels

கிரந்தாமெய் எழுத்துக்கள் ↓

a ā i ī u ū e ē ai o ō au
ஶ் ś ஶா ஶி ஶீ ஶு ஶூ ஶெ ஶே ஶை ஶொ ஶோ ஶௌ
ஜ் j ஜா ஜி ஜீ ஜு ஜூ ஜெ ஜே ஜை ஜொ ஜோ ஜௌ
ஷ் ஷா ஷி ஷீ ஷு ஷூ ஷெ ஷே ஷை ஷொ ஷோ ஷௌ
ஸ் s ஸா ஸி ஸீ ஸு ஸூ ஸெ ஸே ஸை ஸொ ஸோ ஸௌ
ஹ் h ஹா ஹி ஹீ ஹு ஹூ ஹெ ஹே ஹை ஹொ ஹோ ஹௌ
க்ஷ் kṣ க்ஷ க்ஷா க்ஷி க்ஷீ க்ஷு க்ஷூ க்ஷெ க்ஷே க்ஷை க்ஷொ க்ஷோ க்ஷௌ


சில கடிதங்களின் வடிவங்கள் ஸ்கிரிப்டை எளிதான எழுத்துக்களாக உருவாக்க 19 ஆம் நூற்றாண்டில் எளிமையாக இருந்தன. மேலும், 20 ஆம் நூற்றாண்டில், தமிழ் எழுத்துமுறை தொடர்ச்சியான சீர்திருத்தங்களில் எளிமைப்படுத்தப்பட்டது. உயிர் குறிப்பான்கள் ஒழுங்கமைக்கப்பட்டன, அவை சிறப்பு குறிப்பான்களை அகற்றி மற்றும் மிகவும் சமநிலையற்ற படிவங்களை அகற்றியதன் மூலம் மெய்ஞானங்களுடன் பயன்படுத்தப்பட்டன. நவீன காலத்திய தமிழ் எழுத்துக்கள் மாறாது, ஆனால் தமிழ் மொழி பேசும் வழி மாற்றப்படுகிறது. தமிழ் மொழியில் தமிழ் மொழிகளில் பிரிக்கப்படுகிறது Tamil வட்டார வழக்கு: 1) மதுரை தமிழ் 2) கோயம்புத்தூர் அல்லது கொங்கு தமிழ் 3) யாழ்ப்பாணம் அல்லது யாழ்ப்பாணம் தமிழ் 4) தஞ்சாவூர், திருச்சிராப்பள்ளி தமிழ் 5) திருநெல்வேலி அல்லது நெல்லை தமிழ் 6) கன்னியாகுமரி தமிழ்