தமிழ் மொழி மற்றும் மனித கலாச்சாரத்தின் தோற்றம்


"கல் தோன்றி மண் தோன்றாக் காலத்தே வாளோடு முன் தோன்றிய மூத்தக் குடி தமிழ் குடி."குமாரிக்கண்டம் (லெமுரியா கண்டம்) தொலைந்த கண்டங்களில் ஒன்றாகும், இது இந்திய பெருங்கடலில் இன்றைய இந்தியாவின் தெற்கே அமைந்துள்ளது. 20 ஆம் நூற்றாண்டில், தமிழ் எழுத்தாளர்கள் குமரிக்கண்டத்தை "மூழ்கிய கண்டம்" என தங்களது படைப்புகளில் விளக்க ஆரம்பித்தனர். குமரிக்கண்டம் பாண்டிய மன்னனால் ஆட்சி செய்யப்பட்டது என்றும் அதில்தான் இரு தமிழ் சங்கங்களும் இருந்ததாக தமிழ் எழுத்தாளர்கள் தங்கள் படைப்புகளில் விவரிக்கின்றனர்.

கன்னியாகுமரிக்கு தெற்கே உள்ள நிலப்பரப்பையே குமரிக்கண்டம் என்று தமிழ் நூல்களில் கூறப்பட்டுள்ளன. மேலும் இந்நிலப்பரப்பை பற்றி சமஸ்கிருத நூல்களிலும் குறிப்புகள் உள்ளன. இவை அனைத்தும் இந்த பகுதியில் உள்ள பல மூழ்கிய நகரங்களை பற்றியே விவரிக்கின்றன.

குமரிக்கண்டம் பற்றிய குறிப்புகள்


சிலப்பதிகாரம்

சிலப்பதிகாரத்தின் மூன்றாவது புத்தகமான மதுராக் காண்டம் (வசனங்கள் 17-22) என்னும் நூலில் பஃருளி ஆறு மற்றும் குமரி மலைக் கரையோரங்களுக்கிடையில் இருந்த பாண்டிய நாட்டு நிலத்தை கடல் எடுத்துக் கொண்டது என்றும் இதனால் பாண்டிய மன்னன் சோழ மற்றும் சேர மன்னர்களின் நிலங்களைக் கைப்பற்றினான் என்றும் கூறுகிறது.

சிலப்பதிகாரம் அத்தியாயம் 20: 17-20: இதில் பஃருளி நதி, மற்றும் பல மலைகளால் சூழப்பட்ட குமரி மலை,கடலில் மூழ்கியது என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

சிலப்பதிகாரம் பற்றிய கருத்து

அடியார்குநல்லார் என்ற பெயரில் 12 வது நூற்றாண்டின் வர்ணனையாளராக இருந்தவர், தற்போதைய கன்னியாகுமரியின் தெற்கே உள்ள பகுதிகள் அனைத்தும் சிலப்பதிகாரத்தில் கூறியவை என்று விவரித்துள்ளார்.

மணிமேகலை

மணிமேகலை (சிலப்பதிகாரத்திற்கு அடுத்து தோன்றியது) என்று அழைக்கப்படும் தமிழ் காவியத்தில்,பண்டைய துறைமுக நகரமான காவேரிபூம்பட்டிணம் (பூம்புகார்) கடலால் வெள்ளம் ஏற்பட்டு மூழ்கியது என்று ஒரு அறிக்கை உள்ளது. இந்த நிகழ்வை சங்கம் தொடர்பாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பிரளயத்துடன் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

49 நிலங்கள்

குமரி நதி மற்றும் பஃருளி (பிரஹூலி/பாக்ருளி) நதி இடையே இந்த நிலம் 49 நாடுகள் அல்லது பிரதேசங்கள் என அக்காலத்தில் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் 7 தேங்காய் நாடு, 7 மதுரை நாடு, 7 முன் பலை நாடு, 7 பின் பலை நாடு, 7 குன்ற நாடு, 7 குணக்கரை நாடு, 7 குறும்பனை நாடு ஆகியவை அடங்கும். குமரி-கொல்லம் முதல் காடுகளாலும், வாழ்விடங்களுடனும் தொடங்கிய இவ்வனைத்து நிலங்களும் கடலில் மூழ்கியது என கூறப்படுகிறது.

குமரிக்கண்டத்தில் நாடுகள் பல இருந்தன அதில் நீரில் மூழ்கிய இரண்டு நாடுகளில் தற்போது கொல்லம் மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களின் பகுதிகளாக கருதப்படுகிறது.

இலக்கிய சான்றுகளின் படி குமரிக்கண்டத்தில் முதல் மனித நாகரிகம் தோன்றியிருந்தால் தமிழ் மொழியும் குமரிக்கண்டத்தில் தோன்றியது என்று சொல்லலாம்.

எனவே ஆசியாவில் உள்ள அனைத்து பழங்கால எழுத்துக்களுமே தமிழ் மொழியில் ஒன்றாகும். 2000 இலட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் எழுதப்பட்ட இலக்கியப் பணிக்கான சிறப்பம்சங்கள் இதில் மட்டுமே உள்ளன.

மூழ்கிய குமரிக்கண்டம் (லெமூரியா)

ராஜ ராஜ சோழன்.